1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020 – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek/poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego działania - BANK G

Other financial instruments in Poland