1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020 - Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek / poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramch przedmiotowego działania - FUNDUSZ

Other financial instruments in Poland