2.1.1 Nowe produkty i usługi RPO WO 2014-2020 - Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek / poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramch przedmiotowego poddziałania - KONSORCJUM

Other financial instruments in Poland